Plokkaa on Alan Bitin yksityinen harrastus ja päänsärky


perjantaina, syyskuuta 19


 

Mitä on e-oppiminen

Voit valita sanalistasta haluamasi sanat ja siirtää ne leikepöydälle ctrl+c ja sieltä Suomi24 hakukenttään komennolla ctrl+v. Jos haluat hakea lisää, palaa takaisin Plokkaa sivulle.

Sanoja: e-oppiminen eOppiminen e-opetus e-learning eLearning E-oppiminen oppimisen välineenä apuna e-oppimateriaali e-oppimateriaalit kurssi kurssit sisältö informaatio verkkosisällön tuottaminen modularisointi modularisoiminen informaatiostruktuuri verkko-oppimisympäristö e-oppimusprojekti tietämyksen hallinta informaation kerääminen tallentaminen jalostaminen jakaminen analysoiminen, jäsentäminen oppimisarkkitehtuuri teknologinen infrastruktuuri verkko verkko-oppiminen oppiminen virtuaaliopetus virtuaaliopiskelu virtuaalioppiminen verkkopedagokiikka virtuaalikoulu virtuaaliyliopisto virtuaaliammattikorkeakoulu strateginen konseptisuunnittelu pedagoginen suunnittelu sisällöntuotanto teknologiaratkaisut

E-oppimisella tarkoitetaan informaatioteknologian käyttöä oppimisen apuvälineenä. Sen tuomia etuja on tämän helppo luetella:

-Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu
-Kustannustehokkuus, kun luokkahuone- ja matkustustarpeet pienenevät, lisäksi kurssien kokorajoituksia voidaan lieventää -oppimateriaalit ja -sisältö ovat ajanmukaisia, koska niitä voidaan päivittää nopeasti ja helposti
-Oppimateriaaleja ja -sisältöjä voidaan muokata ja räätälöidä paremmin kunkin opiskelijan omia tarpeita vastaaviksi.

E-oppimisen käyttöönotolla on myös riskinsä:

-Opettajan tai ohjaajan roolia ei saa unohtaa, hyvän ohjauksen ja motivoinnin tarve vain korostuu yksilöllisessä ja itsenäisessä opiskelussa.
-Oppimateriaalien on täytettävä tiukemmat kriteerit kuin perinteisessä luokkaopetuksessa, jossa opettaja/kouluttaja voi täsmentää ja korostaa kurssin kannalta keskeisiä asioita.
-E-oppimisessa suuri määrä organisoimatonta informaatiota vain heikentää lopputulosta. Tehokkaan verkkosisällön tuottamisessa kannalta avainasemassa on juuri oleellisen informaation erottaminen epäoleellisesta ja informaation modularisoiminen palvelemaan erilaisia käyttäjäryhmiä.

Em. luokittelu on peräisin Aplinet yrityksen informaatiosivulta. Aplinet on vuonna 2001 perustettu Espoon Otaniemestä käsin toimiva teknologiansiirtoyritys.
Aplinet

eOppiminen, niin kuin termi halutaan nykyään visuaalisesti esittää, on keskeinen osa Lipposen II hallituksen ohjelmaan perustuvaa kansallista sisältötuotantohanketta, jonka tarkoituksena on hallitusohjelman mukaan �luoda edellytykset Suomen nousemiseksi tietoliikenneteknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi.�
Tavoite on otettu hyvin vastaan. Suomeen on syntynyt kokonainen eOppimisen kasvusto, joka pitää sisällään niin uusia yrityksiä kuin erilaisia julkisen rahoituksen kautta tuettuja hankkeita. eOppiminen on poikinut tutkimushankkeita, yhteistyöfoorumeita ja suomalaiseen tapaan eripuraa ja vääristynyttä kilpailua.
Tieke määrittelee e-oppimisen standardin näin:

Opetusteknologialla tarkoitetaan oppimiseen, opettamiseen ja koulutukseen liittyvää tietotekniikkaa. Yleisesti opetusteknologian standardointi pyrkii tukemaan yksityishenkilön, ryhmän tai organisaation oppimista ja toimintaa sekä edistämään opetusteknologian resurssien ja välineiden yhteensopivuutta ja uudelleenkäyttöä.
Suomalaisessa standardointityössä pyritään osallistumaan kansainväliseen standardointityöhön, siihen että kansainväliset standardit edesauttaisivat suomalaisen opetusteknologian kehitystä yleensä ja myös huomioisivat mahdolliset suomalaiset erityisvaatimukset.
Opetusteknologian standardointi ei tarkoita koulutuksen, sen tavoitteiden eikä sisällön standardointia.
eOppimaan

Yksityisen opiskelijan, erityisesti aikuisopiskelijan kannalta on tärkeätä osata suunnistaa oikein eOppimisen viidakossa. Olen koonnut tähän mielestäni keskeisiä linkkjeä lyhyine kommentteineen, joiden avulla eOppimisesta kiinnostunut voi suunnistaa häntä kiinnostaville sivuille.

Näillä pääset alkuun
Tampereen e-oppimisen klusteri
Tampereen eOppimisen klusteri on verkosto joka kokoaa yhteen Tampereen alueen e-oppimisen toimijat ja tutkimuksen. Se on yhteinen foorumi kaikille e-oppimisen kokeilijoille ja kehittäjille yliopistoissa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Web Fellows
Web Fellows Oy on kehittänyt oman tuotteen: myEDUkitin, joka tarjoaa helppokäyttöisen verkkopohjaisen vaihtoehdon e-oppimiseen ja -opetukseen, toimivaan projektityöskentelyyn sekä nopeaan, kattavaan tiedotukseen. myEDUkitin avulla voidaan luoda räätälöityjä, yksilöllisiä verkkoympäristöjä aikaa, vaivaa ja kustannuksia säästäen. Pedagogiikan ja viestintäalan ammattilaiset ovat olleet mukana kehitystyössä.


eOppi.Net
eOppi.net on noin 3000 jäsenen ilmainen tietämyksen tori e-oppimisesta. Palvelua tuottaa ja rahoittaa. eOppi.net on Web Fellowsin omistama yritys
eOppiminen
eOppiminen suomalaisen osaamisyhteiskuntakehityksen vauhdittajana
eOppimisen selvitysmiesraportti. Pdf.
Opetus verkossa
Todella hyvä ja helppolukuinenyhteenveto verkko-oppimista.

W3C webteknologia
Artikkeli tarkastelee W3C-teknologioiden sovelluksia e-oppimisen teknisenä perustana. Artikkeli esittelee lyhyesti Web-arkkitehtuurin, XML-, Semantic Web- ja Web Services -perusteet, tiivistää sanastotyön yleisen sisällön sekä pohtii W3C-suositusten luonnetta työprosessien sisällön abstrahoivina teknisinä standardeina.
Artikkeli on kirjoitettu Suomen kansallisen e-oppimisen ja sisällöntuotantohankkeen selvitystyön pohjadokumentiksi (varsinaisen selvitystyön suorittaa kansanedustaja Markku Markkula). Tämän artikkelin tavoitteena on esittelynomaisesti luonnehtia W3C-teknologioiden ja e-oppimisen teknisten ratkaisujen välistä suhdetta eikä siihen tule suhtautua normatiivisena W3C-lähteenä

eOppimisen haasteet
eOppiminen, e-Opetus, eLearning ovat tämän päivän kuumia sanoja puhuttaessa koulutuksesta ja oppimisesta. Noille sanoille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Käsitteiden moninaisuus viittaa siihen, että ollaan tekemisissä uuden asian kanssa, joka muotoutuu vasta kokemusten ja tekemisen kautta

eOppiminen vauhdittaa sisältötuotanto-klusteria
eOppiminen liiketoimintastrategiassaE-oppimista liiketoiminnan kannalta luotaava pdf.
Oppimisen vaativa välineVesa-Ville Mattilan hieno artikkeli aiheesta

Eduzine
Leena Vainio: Virtuaaliopetus, verkko-opetus, eOppiminen, eLearning - sanoja, jotka viime aikoina ovat paljon käytettyjä mietittäessä opetuksen järjestelyjä. Formaalissa koulujärjestelmässä ollaan kehittämässä virtuaalikoulua, virtuaaliyliopistoa ja virtuaaliammattikorkeakoulua. Näiden jatkoksi sopisi hyvin virtuaalinen taitokoulu, joka suuntautuisi henkilöstön koulutukseen ja työssäoppimiseen.

R5 Vision
Muuttuvan ympäristön haasteisiin löytyy aina ratkaisu. Verkkokoulutus on internetiä hyödyntävä, monipuolinen tapa kehittää henkilöstön osaamista. Verkkokoulutuksen avulla organisaatio oppii kehittymään nopeammin kuin ympäristönsä.

Alan Bitit
Links to this post:

Luo linkki<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

  • Counter Stats
    car leasing
    car leasing Counter